Проституцијата не е слободен избор

24991280_10156162983282518_7165913086626167651_n

Иако либералите гледаат на приватниот договор како на неприкосновено, свето нешто, социјалистите имаат спротивно мислење. Договорите кои изгледаат приватни и доброволни во стварноста често се резултат на многу нееднакви односи на сила. На што се сведува согласноста ако не, во многу случаи, на избор на најмалото зло од злите опции.  Еден роб чија ќерка ја „одобрил“ за сексуална корист за неговиот господар, го покажува она што апологетите за проституција го слават како „застапништво“. Таа би можела да избере да биде камшикувана отколку да ги носи децата на својот господар, според тоа, потчинувајќи се, таа демонстрирала слободна волја. Но, никој денес не би сугерирал дека таа навистина била слободна да избира. Тоа било општествената институција на ропството што ѝ ги нудело само овие опции. „Слободниот“ избор на еден зависник од хероин да го продава своето тело на улица е слична последица на општествена сила.

Таткото на економската наука, Адам Смит напишал дека парите се моќ, моќ да се командува над други индивидуи. Капиталистичкото општество се ослободува од директната сила да командува над телата на други индивидуи којашто владејачките класи од минатото ја имале. Наместо камшикот, кешот ја презема улогата на присилувачко орудие. Жена која поседува акции од милиони долари е во многу различна положба од самовработена проститутка. Законски и двете се слободни, но која од нив е навистина слободна жена?

Но, за голем дел од проститутките дури и замислата на законска слобода не постои. Борделите се појавиле со ропството, а тргуваните девојки уште се злоупотребувани во тие бордели ширум светот. Либералните апологети тврдат дека легализацијата на проституцијата ќе ја намали нивната трговија, но доказите се против нив. Сео-Јунг Чо, Аксел Дрехер и Ерик Нојмајер во својата статистичка студија „Дали легализираната проституција ја зголемила трговијата со луѓе?“ којашто опфатила 150 држави, покажуваат дека легализираната проституција е поврзана со зголемување на трговијата со луѓе. Тие добиле корелација од 0.66 меѓу легалноста на проституцијата во една држава и нивото на трговија со луѓе во таа држава. Ова е слично со корелацијата од 0.67 којашто тие ја добиле меѓу БДП и трговијата со луѓе. Никој не се сомнева дека се тргува со луѓе во држави со висок БДП, само што комерцијалните интереси на сопствениците на бордели го спречуваат поистоветувачкото признавање на легалната проституција како производител на истиот ефект.

Advertisements