Маркс против даночење на капиталот

Никаква измена на обликот на оданочувањето не може да предизвика битна промена во односот меѓу трудот и капиталот. (Маркс, Инструкции до делегатите на привремениот генерален совет по одделни прашања, 1866-67)

Современи докази од Словенија, Португалија и Шведска:

013 DRESS YOU UP

013 DRESS YOU UPфа

013 DRESS YOU UPхтрјс

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s