Марксистичко образование

1. Употребна вредност, разменска вредност и вредност, Брендан Куни.

2. Внатрешна вредност, Брендан Куни.

3. За трудот како супстанција на вредноста, Брендан Куни.

4. Трудовата теорија на вредност и уметноста, Мара.

5. Субјект/објект, Брендан Куни.

6. Бухарин за дебатата околу субјективистичката/објективистичката вредност, Брендан Куни.

7. Гранична бескорисност: Размислувања за „Маркс, маргинализмот и современата социологија“ од Сајмон Кларк, Брендан Куни.

8. Колаче од кал, Брендан Куни.

9. Аргументот на роботи на Кејнз и Попер соборен, Маркс, Каркеди, Кокшот.

10. „Што е апстрактен труд?“, од Гуљелмо Каркеди.

11. Апстрактен труд, Брендан Куни.

12. Прост и сложен труд, Брендан Куни.

13. „Што е општествено потребно работно време?“, Брендан Куни.

14. Што е индиректно општествен труд?, Брендан Куни.

15. „Што е фетишизам на стоки?“, од Брендан Куни.

Види исто Power Point презентација на Марксовото поглавје „Фетишкиот карактер на стоките и неговата тајна“.

Или објаснувањето на Роберт Л. Виено „Што е фетишизам на стока?“.

16. Производство и размена, Брендан Куни.

17. „Дали може да се создаде вредност во размената?“, Брендан Куни.

18. „Што се пари?“, Брендан Куни.

19. „Што е кредит?“, Брендан Куни.

20. „Што е капитал?“, Брендан Куни.

21. „Што е капитализам?“, Брендан Куни.

22. Марксовата навидум проблематична дефиниција на капитализмот, Мара.

23. Во одговор на Том Палмер за историјата на зборот капитализам, Мара.

24. „Од каде доаѓа профитот?“, Брендан Куни.

25. Што е вишок вредност, Брендан Куни.

26. „Дали машините создаваат вишок вредност?“, Мара.

27. Зошто трудот на животните и машините не произведува вредност?, Артур Бау.

28. „Кој е експлоатиран?“, Брендан Куни.

29. Согласност за наемна работа, Брендан Куни.

30. Работа, Брендан Куни.

31. Изедначување на стоките, Брендан Куни.

32. Цени на производство, Брендан Куни.

33. Кој трансформациски проблем?, Брендан Куни.

34. Транформација: математички прилог, Брендан Куни.

35. Понуда и побарувачка, Брендан Куни.

36. Конзумирај!, Брендан Куни.

37. „Кои се основните облици на отуѓување (алиенација)“, Вуко Павиќевиќ.

38. Закон на вредност (вовед), Брендан Куни.

39. „Кој е законот на вредноста?“, Брендан Куни.

40. Противречности во законот на вредноста, Брендан Куни.

41. „Што е криза на капитализам?“, Брендан Куни.

42. Опаѓачка стапка на профит, Брендан Куни.

43. „Марксовата теорија на вредност“, Ендру Климан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s