КОН НОВ СОЦИЈАЛИЗАМ

прва-верзија

Пол Кокшот и Алин Котрел презентираат нова алтернатива на капиталистичкото пазарно стопанство. Книгата објаснува како милиони различни производи во општеството можат да бидат произведени без да се прибегне на помош кај капиталистичките пазари и бирократска самоволност. Aвторите ја бранат идејата за директна демократија и планирано стопанство засновано на употреба на работно-временска пресметка и суперкомпјутери. Првично објавена на англиски во 1993, книгата оттогаш е преведена на шведски (2002), чешки (2006) германски (2006), шпански (2007), руски (2007) и фински (2012). Македонскиот превод го подготви Томислав Захов. Врска до книгата „Кон нов социјализам“ овде.

Фрагмент од Поговорот на Лазар Гогов кон книгата „Кон Нов Социјализам“

Нека читателот не очекува лесна литература. Проблемите кои се третираат во книгата Кон Нов Социјализам се комплексни и општествено важни. Затоа и „поговорот“ излезе повеќе од шестина од англиското издание на книгата. Социјализмот односно комунизмот е иднина на човештвото и затоа е неопходно да се разгледаат сите пишувања за него било критички или пофални. Притоа однапред ќе кажеме дека ги отфрламе сите тврдења за „грешките на Маркс“ ако се со невалидни докази.

Малограѓанските тврдења „Маркс пишувал одамна“ и „Не можел Маркс се‘ да знае“ не се критериуми за оценка на вистинитоста. И Аристарх од Самос (трети век п.н.е.) „пишувал одамна“, и тоа многу поодамна пред Маркс, па неговата хелиоцентрична планетарна теорија важи и денес. Иако некој со едно апсурдно прашање кое нема врска со астрономијата, ја „одложил“ нејзината примена за 17 века, до појавата на Никола Коперник.

Марксизмот е досега единствената исправна наука за општеството која ги објаснува сите полети и падови на борбата на работничката класа. Само со него може да се разбере сета конфузија на 20 век која ја создадоа општествените дејци.  И со тоа си потпишаа „свидетелство за сиромаштво на духот“ (Testimonium paupertatis), што не смееше да им се случи. Тоа е доказ дека тие повеќе не се потребни штом не знаат да ги решаваат – дури и како професии – проблемите на светот. Затоа секој чекор во нивното елиминирање од општествениот живот ќе биде корисен за пролетаријатот. И ова разгледување е пишувано со таа намера. На читателот му пожелуваме просветлување на духот.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s