Архива на Маркс-Енгелсови Дела

1. Цитати на Маркс

2. Лажниот сјај на граѓанското општество – Фридрих Енгелс

3. Роберт Овен – Ф. Енгелс

4. За парите – К. Маркс

5. Социјалните принципи на христијанството – К. Маркс

6. Религијата како фантастичен одраз во човечките глави на природните и општествените сили (прв дел), (втор дел), (трет дел) – К. Маркс и Ф. Енгелс

7. Материјализмот на економистите како идеализам и фетишизам – К. Маркс

8. Антианархистичкото писмо на Ф. Енгелс

9. Михаил Бакуњин: теоретичар нула, интригант во својот елемент – К. Маркс

10.„Капиталот“, том 1, Карл Маркс.

12. „Енгелсовиот Конспект на Марксовиот Капитал, Прв том“.

13. „Профитот, рентата и каматата како вишок труд од работникот“, Карл Маркс.

14. „Писмо до Вернер Зомбарт“, Фридрих Енгелс.

15. „Правнички социјализам“, Фридрих Енгелс.

16. „Праведна надница за праведен работен ден“, Фридрих Енгелс.

17. „За авторитетот“, Фридрих Енгелс.

18. „Национализацијата на земјата“, Карл Маркс.

19. „Наемен систем“, Фридрих Енгелс.

20. „Синдикати“, Фридрих Енгелс.

21. „Писмо до Јозеф Вајдемаер“, Карл Маркс.

22. „Фетишкиот карактер на стоката и неговата тајна“, Карл Маркс.

23. „Политички индиферентизам“, Карл Маркс.

24. „Исповед“, Фридрих Енгелс.

25. „Трговијата не создава вредност“, Карл Маркс.

26. „Две песни посветени на Џени“, Карл Маркс.

27. „Маркс и проклето лажните цитати“, Мара.

28. „Marx and damned made-up quotes“, Marat.

29. Маркс, Енгелс и Ленин за класите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s